Роганська селищна військова адміністрація

Харківської області

Зміни в порядку призначення житлових субсидій

Дата: 30.10.2018 08:48
Кількість переглядів: 315

У зв’язку із внесенням  змін до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 року № 320), житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:

за інформацією Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

вони не сплатили єдиний внесок у розмірі, не меншомому ніж мінімальний, сумарно протягом 3-х місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Роз’яснення щодо можливості та порядку сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за попередній період будуть  надаватись в прийомні дні Харківського управління соціального захисту населення, Нововодолазького управління соціального захисту населення,  управління соціального захисту населення м. Люботин компетентним працівником Харківського приміського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області за окремим графіком.

Відповідно до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (підпункт 4 пункту 2 розділу V), яка затверджена наказом   Міністерства фінансів України N 469 від 04.05.2018:

 

- за бажання особи сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), і у разі отримання від неї заяви про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) після перевірки викладених у заяві відомостей органами доходів і зборів у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції.

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

 

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок нарахування
і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
(підпункт 4 пункту 2 розділу V)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
(одноразова сплата єдиного внеску)

від «____» ____________ 20___ року                                                                                       ________________________

                                (місце складання)

_____________________________________________________________________________

(найменування відповідного органу доходів і зборів)

 

в особі начальника (заступника начальника) відповідного органу доходів і зборів _______

_____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________, з однієї сторони

(положення про відповідний орган доходів і зборів)

(далі - Сторона 1), та __________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

 

з іншої сторони (далі - Сторона 2) (далі - Сторони), уклали цей Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі - Договір) про таке.

І. Предмет Договору

Цей Договір згідно з частиною п’ятою статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон) визначає порядок добровільної участі особи, яка уклала договір про одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

II. Права та обов’язки Сторін

1. Сторона 2 має право:

1) отримувати від Сторони 1 підтвердження сплати єдиного внеску, у тому числі в письмовій формі;

2) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії Сторони 1, її посадових осіб;

3) інші права відповідно до Закону.

2. Сторона 2 зобов’язується:

1) надавати на вимогу Сторони 1 документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;

2) сплачувати єдиний внесок у порядку і строки, визначені цим Договором та Законом;

3) подавати за себе звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії цього Договору;

4) виконувати інші вимоги, передбачені Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону.

3. Сторона 1 має право:

1) перевіряти достовірність відомостей, наданих Стороною 2;

2) безоплатно отримувати від Сторони 2 інформацію, необхідну для виконання обов’язків, покладених на Сторону 1 Законом та цим Договором;

3) отримувати від Сторони 2 підтвердження сплати нею єдиного внеску;

4) захищати свої права та законні інтереси, у тому числі в суді.

4. Сторона 1 зобов’язується:

1) надавати безоплатно Стороні 2 та на вимогу членам сім’ї померлої Сторони 2 відомості про сплачені суми єдиного внеску та інші відомості, що стосуються Сторони 2;

2) передавати Пенсійному фонду України для ведення персоніфікованого обліку дані про суми єдиного внеску та відомості про Сторону 2;

3) взяти на облік Сторону 2 в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

III. Порядок одноразової сплати єдиного внеску

1. Сторона 2 сплачує одноразово єдиний внесок у сумі не менше мінімального розміру страхового внеску за кожен місяць, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру внеску на дату укладення цього Договору, помножений на коефіцієнт 2, але не більше суми єдиного внеску, обчисленого, виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення цього Договору.

На момент підписання цього Договору:

розмір мінімальної заробітної плати становить __________________________________;

                                (сума цифрами та словами)

 

розмір єдиного внеску становить ________ %;

мінімальний страховий внесок становить _________________ грн;

максимальний розмір єдиного внеску становить _________________ грн.

2. Сторона 2 сплачує єдиний внесок за попередній період з _________ по ______________.

3. Єдиний внесок за попередній період, з урахуванням коефіцієнта 2, становить ___ грн

і сплачується на рахунок _______________________________________________________,

(номер рахунка, на який сплачується єдиний внесок)

 

відкритий у __________________________________________________________________,

(найменування банку)

 

МФО ___________________, код за ЄДРПОУ _____________________________________.

4. Одноразова сплата єдиного внеску здійснюється однією сумою протягом 10 календарних днів з моменту підписання Договору.

IV. Умови набуття Стороною 2 права на пенсійні виплати
за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням

Право на призначення пенсії.

За умови виконання Стороною 2 умов цього Договору, Сторона 2 має право на врахування страхового стажу при призначенні пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсії призначаються відповідно до статей 26-45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

V. Відповідальність Сторін

1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.

2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, його укладенням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленими підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеними законодавством України.

VI. Строк дії Договору

Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє 10 календарних днів.

VII. Порядок розірвання Договору

Цей Договір може бути достроково розірвано:

1. Стороною 2 за умови невиконання пункту 4 розділу ІІІ цього Договору.

2. Стороною 1 у разі:

невиконання пункту 4 розділу ІІІ цього Договору Стороною 2;

виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

смерті Сторони 2.

В інших випадках дострокове розірвання Договору не допускається.

VIII. Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

Сторона 1

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

Керівник (заступник керівника)

 

________________       _________________

            (підпис)                         (ініціали, прізвище)

 

М. П.

Сторона 2

________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________

(паспорт, серія, номер)

________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили  про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

_________________________________

(номер посвідчення застрахованої особи)

_________________________________

(дата народження)

_________________________________

(громадянство)

_________________________________

(місце проживання)

_________________________________

(телефон)

 

Завантажити зразки документів


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь